- Miestna akčná skupina - Občianské združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

LEADER > VÝZVY

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia
Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš

Výzva č
. 33/PRV/MAS 72


Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007
2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:Názov opatrenia v súlade s integrovanou stratégiou rozvoja územia Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš:


Názov opatrenia v súlade s PRV SR 2007 2013:
Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu
časť B
(PRV SR,Os 3. Kód 313)


V termíne od 19.8.2014 do 12.9.2014
(17 pracovných dní)PRÍLOHY:
1.    Výzva č. 33/PRV/MAS 72
2.    Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, opatrenie 3.2.B
3.    Príloha č. 1 k ŽoNFP
4.    Príloha č. 2 k ŽoNFP, čestné vyhlásenie - konflikt záujmu
5.    Tabuľková časť pre opatrenie 3.2.B

6.   Usmernenie pre administráciu OS 4 LEADER - verzia č. 1.1
4
7.   Dodatok č. 13 k ISRU OZ pre rozvoj regiónu Spiš na roky 2009-2015
8.   Príloha č. 6 - Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 - bez sledovania zmien
9.   Usmernenie RO pre PRV SR 2007 - 2013
10. Metodické usmernenie postupu konečných prijímateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v rámci osi 4 LEADERVýzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia
Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš


Výzva č
. 32/PRV/MAS 72


Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007
2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

Názov opatrenia v súlade s integrovanou stratégiou rozvoja územia Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš:
Opatrenie 3.1 Rozvíjať a budovať identitu územia
Názov opatrenia v súlade s PRV SR 2007
2013:
Opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie


V termíne od 7.7.2014 do 12.9.2014
(48 pracovných dní)


PRÍLOHY:
1.     Výzva č.  32/PRV/MAS 72
2.     Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, opatrenie 3.3

3.     Príloha č. 2 k ŽoNFP, čestné vyhlásenie - konflikt záujmu
4.     Tabuľková časť pre opatrenie 3.3

5.     Usmernenie pre administráciu OS 4 LEADER - verzia č. 1.14
6.     Priloha č. 17 metodicke usmernenie k VO

7.     Dodatok č. 13 k ISRU OZ pre rozvoj regiónu Spiš na roky 2009-2015
8.     Príloha č. 6 - Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4
9.     Usmernenie RO pre PRV SR 2007 - 2013
10.   
Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 Verzia č. 2 platná od 15. júla 2009


Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia
Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš


31
/PRV/MAS 72


Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007
2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

Názov opatrenia v súlade s integrovanou stratégiou rozvoja územia Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš:
Názov opatrenia v súlade s PRV SR 2007
2013:
Opatrenie 3.2 Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť A


V termíne od 7.7.2014 do 12.9.2014
(48 pracovných dní)


PRÍLOHY:
1.    Výzva č.  31/PRV/MAS 72
2.    Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, opatrenie 3.2.A
3.    Príloha č. 1 k ŽoNFP
4.    Príloha č. 2 k ŽoNFP, čestné vyhlásenie - konflikt záujmu
5.    Tabuľková časť pre opatrenie 3.2.A

6.    Usmernenie pre administráciu OS 4 LEADER - verzia č. 1.14
7.    Dodatok č. 13 k ISRU OZ pre rozvoj regiónu Spiš na roky 2009-2015
8.    Príloha č. 6 - Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 - bez sledovania zmien
9.    Usmernenie RO pre PRV SR 2007 - 2013
10.  Metodické usmernenie postupu konečných prijímateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v rámci osi 4 LEADERVýzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia
Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš

Výzva č
. 30/PRV/MAS 72


Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

Názov opatrenia v súlade s integrovanou stratégiou rozvoja územia Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš:

Názov opatrenia v súlade s PRV SR 2007
2013:
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí


V termíne od 7.7.2014 do 12.9.2014
(48 pracovných dní)


PRÍLOHY:
1.    Výzva č. 30/PRV/MAS 72
2.    Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, opatrenie 3.4.2
3.    Príloha č. 1 k ŽoNFP k opatreniu 3.4.2
4.    Príloha č. 2 k ŽoNFP, čestné vyhlásenie - konflikt záujmu
5.    Tabuľkováčasť pre opatrenie 3.4 obce implementovane leader

6.    Usmernenie pre administráciu OS 4 LEADER - verzia č. 1.14
7.    Dodatok č. 13 k ISRU OZ pre rozvoj regiónu Spiš na roky 2009-2015
8.    Príoha č. 6 - Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 - bez sledovania zmien
9.    Usmernenie RO pre PRV SR 2007 - 2013
10.  Metodické usmernenie postupu konečných prijímateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v rámci osi 4 LEADERVýzva č. 29/2013/PRV/MAS 72

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia
Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš

Výzva č
. 29/2013/PRV/MAS 72


Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007
2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

Názov opatrenia v súlade s integrovanou stratégiou rozvoja územia Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš:
Opatrenie 2.1 Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Názov opatrenia v súlade s PRV SR 2007
2013:
Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu
časť A


V termíne od 30.8.2013 do 27.12.2013
(82 pracovných dní)


PRÍLOHY:
1.    Výzva č.  29/2013/PRV/MAS72
2.    Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, opatrenie 3.2.A

3.    Príloha č. 1 k ŽoNFP
4.    Príloha č. 2 k ŽoNFP, čestné vyhlásenie - konflikt záujmu
5.    Tabuľková časť pre opatrenie 3.2.A

6.    Usmernenie pre administráciu OS 4 LEADER - verzia č. 1.13
7.    Dodatok č. 10 k ISRU OZ pre rozvoj regiónu Spiš na roky 2009-2015
8.    Príloha č. 6 - Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 - bez sledovania zmien
9.    Usmernenie RO pre PRV SR 2007 - 2013
10.  Metodické usmernenie postupu konečných prijímateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v rámci osi 4 LEADER

Výzva č. 28/2013/PRV/MAS 72

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia
Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš


Výzva č
. 28/2013/PRV/MAS 72


Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007
2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

Názov opatrenia v súlade s integrovanou stratégiou rozvoja územia Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš:
Opatrenie 3.1 Rozvíjať a budovať identitu územia
Názov opatrenia v súlade s PRV SR 2007
2013:
Opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie


V termíne od 27.8.2013 do 21.10.2013
(39 pracovných dní)


PRÍLOHY:
1.    Výzva č.  28/2013/PRV/MAS 72
2.    Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, opatrenie 3.3

3.    Príloha č. 2 k ŽoNFP, čestné vyhlásenie - konflikt záujmu
4.    Tabuľková časť pre opatrenie 3.3

5.    Usmernenie pre administráciu OS 4 LEADER - verzia č. 1.13
6.    Priloha č. 17 metodicke usmernenie k VO

7.    Dodatok č. 10 k ISRU OZ pre rozvoj regiónu Spiš na roky 2009-2015
8.    Príoha č. 6 - Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 - bez sledovania zmien
9.    Usmernenie RO pre PRV SR 2007 - 2013
10.  Metodické usmernenie postupu konečných prijímateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v rámci osi 4 LEADER
11.  
Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 Verzia č. 2 platná od 15. júla 2009

Výzva č. 27/2013/PRV/MAS 72

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia
Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš

Výzva č
. 27/2013/PRV/MAS 72


Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

Názov opatrenia v súlade s integrovanou stratégiou rozvoja územia Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš:
Opatrenie 2.1.3 Obnova a rozvoj obcí
Názov opatrenia v súlade s PRV SR 2007
2013:
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

V termíne od
27.8.2013 do 27.12.2013
(84 pracovných dní)


PRÍLOHY:
1.   Výzva č. 27/2013/PRV/MAS 72
2.   Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, opatrenie 3.4.2
3.   Príloha č. 1 k ŽoNFP k opatreniu 3.4.2
4.   Príloha č. 2 k ŽoNFP, čestné vyhlásenie - konflikt záujmu
5.   Tabuľková časť pre opatrenie 3.4 obce implementovane leader
6.   Usmernenie pre administráciu OS 4 LEADER - verzia č. 1.13
7.   Dodatok č. 10 k ISRU OZ pre rozvoj regiónu Spiš na roky 2009-2015
8.   Príloha č. 6 - Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 - bez sledovania zmien
9.   Usmernenie RO pre PRV SR 2007 - 2013
10. Metodické usmernenie postupu konečných prij\ímateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v rámci osi 4 LEADER


Výzva č. 26/2013/PRV/MAS 72

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia
Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš

Výzva č. 26/2013/PRV/MAS 72


Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

Názov opatrenia v súlade s integrovanou stratégiou rozvoja územia Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš:
Opatrenie 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo


Názov opatrenia v súlade s PRV SR 2007 2013:
3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

V termíne od 27.8.2013 do 27.12.2013
(84 pracovných dní)


PRÍLOHY:
1.    Výzva č.  26/2013/PRV/MAS 72
2.    Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, opatrenie 3.4.1

3.    Príloha č. 1 k ŽoNFP k opatreniu 3.4.1
4.    Príloha č. 2 k ŽoNFP, čestné vyhlásenie - konflikt záujmu
5.    Tabuľková časť pre opatrenie 3.4 obce implementovane leader

6.    Usmernenie pre administráciu OS 4 LEADER - verzia č. 1.13
7.    Dodatok č. 10 k ISRU OZ pre rozvoj regiónu Spiš na roky 2009-2015
8.    Príloha č. 6 - Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 - bez sledovania zmien
9.    Usmernenie RO pre PRV SR 2007 - 2013
10.  Metodické usmernenie postupu konečných prijímateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v rámci osi 4 LEADER

Výzva č. 25/2013/PRV/MAS 72

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia
Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš

Výzva č
. 25/2013/PRV/MAS 72


Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007
2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

Názov opatrenia v súlade s integrovanou stratégiou rozvoja územia Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš:
Opatrenie 2.1 Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Názov opatrenia v súlade s PRV SR 2007
2013:
Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu
časť B


V termíne od 12.8.2013 do 21.10.2013
Oznámenie o predlžení termínu výzvy
(50 pracovných dní)


PRÍLOHY:
1.   Výzva č. 25/2013/PRV/MAS 72
2.   Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, opatrenie 3.2.B
3.   Príloha č. 1 k ŽoNFP
4.   Príloha č. 2 k ŽoNFP, čestné vyhlásenie - konflikt záujmu
5.   Tabuľková časť pre opatrenie 3.2.B

6.   Usmernenie pre administráciu OS 4 LEADER - verzia č. 1.13
7.   Dodatok č. 10 k ISRU OZ pre rozvoj regiónu Spiš na roky 2009-2015
8.   Príloha č. 6 - Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 - bez sledovania zmien
9.   Usmernenie RO pre PRV SR 2007 - 2013
10. Metodické usmernenie postupu konečných prijímateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v rámci osi 4 LEADER


Výzva č. 24/2013/PRV/MAS 72

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia
Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš

Výzva č
. 24/2013/PRV/MAS 72


Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

Názov opatrenia v súlade s integrovanou stratégiou rozvoja územia Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš:
Opatrenie 2.1.3 Obnova a rozvoj obcí
Názov opatrenia v súlade s PRV SR 2007
2013:
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

V termíne od 7.8.2013 do 26.8.2013
(14 pracovných dní)


PRÍLOHY:
1.   Výzva č. 24/2013/PRV/MAS 72
2.   Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, opatrenie 3.4.2
3.   Príloha č. 1 k ŽoNFP k opatreniu 3.4.2
4.   Príloha č. 2 k ŽoNFP, čestné vyhlásenie - konflikt záujmu
5.   Tabuľková časť pre opatrenie 3.4 obce implementovane leader
6.   Usmernenie pre administráciu OS 4 LEADER - verzia č. 1.13
7.   Dodatok č. 10 k ISRU OZ pre rozvoj regiónu Spiš na roky 2009-2015
8.   Príloha č. 6 - Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 - bez sledovania zmien
9.   Usmernenie RO pre PRV SR 2007 - 2013
10. Metodické usmernenie postupu konečných prijímateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v rámci osi 4 LEADER


Výzva č. 23/2013/PRV/MAS 72

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia
Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš

Výzva č. 23/2013/PRV/MAS 72


Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

Názov opatrenia v súlade s integrovanou stratégiou rozvoja územia Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš:
Opatrenie 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo


Názov opatrenia v súlade s PRV SR 2007 2013:
3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

V termíne od 7.8.2013 do 26.8.2013
(14 pracovných dní)


PRÍLOHY:
1.    Výzva č.  23/2013/PRV/MAS 72
2.    Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, opatrenie 3.4.1

3.    Príloha č. 1 k ŽoNFP k opatreniu 3.4.1
4.    Príloha č. 2 k ŽoNFP, čestné vyhlásenie - konflikt záujmu
5.    Tabuľková časť pre opatrenie 3.4 obce implementovane leader

6.    Usmernenie pre administráciu OS 4 LEADER - verzia č. 1.13
7.    Dodatok č. 10 k ISRU OZ pre rozvoj regiónu Spiš na roky 2009-2015
8.    Príloha č. 6 - Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 - bez sledovania zmien
9.    Usmernenie RO pre PRV SR 2007 - 2013
10.  Metodické usmernenie postupu konečných prijímateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v rámci osi 4 LEADER

Výzva č. 22/2013/PRV/MAS 72

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia
Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš

Výzva č
. 22/2013/PRV/MAS 72


Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007
2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

Názov opatrenia v súlade s integrovanou stratégiou rozvoja územia Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš:
Opatrenie 2.1 Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Názov opatrenia v súlade s PRV SR 2007
2013:
Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu
časť A


V termíne od 12.8.2013 do 30.8.2013
(14 pracovných dní)


PRÍLOHY:
1.    Výzva č.  22/2013/PRV/MAS72
2.    Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, opatrenie 3.2.A

3.    Príloha č. 1 k ŽoNFP
4.    Príloha č. 2 k ŽoNFP, čestné vyhlásenie - konflikt záujmu
5.    Tabuľková časť pre opatrenie 3.2.A

6.    Usmernenie pre administráciu OS 4 LEADER - verzia č. 1.13
7.    Dodatok č. 10 k ISRU OZ pre rozvoj regiónu Spiš na roky 2009-2015
8.    Príloha č. 6 - Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 - bez sledovania zmien
9.    Usmernenie RO pre PRV SR 2007 - 2013
10.  Metodické usmernenie postupu konečných prijímateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v rámci osi 4 LEADER

Výzva č. 21/2013/PRV/MAS 72

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia
Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš


Výzva č
. 21/2013/PRV/MAS 72


Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007
2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

Názov opatrenia v súlade s integrovanou stratégiou rozvoja územia Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš:
Opatrenie 3.1 Rozvíjať a budovať identitu územia
Názov opatrenia v súlade s PRV SR 2007
2013:
Opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie


V termíne od 23.7.2013 do 15.8.2013
(18 pracovných dní)


PRÍLOHY:
1.    Výzva č.  21/2013/PRV/MAS 72
2.    Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, opatrenie 3.3

3.    Príloha č. 2 k ŽoNFP, čestné vyhlásenie - konflikt záujmu
4.    Tabuľková časť pre opatrenie 3.3

5.    Usmernenie pre administráciu OS 4 LEADER - verzia č. 1.13
6.    Priloha č. 17 metodicke usmernenie k VO

7.    Dodatok č. 10 k ISRU OZ pre rozvoj regiónu Spiš na roky 2009-2015
8.    Príloha č. 6 - Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 - bez sledovania zmien
9.    Usmernenie RO pre PRV SR 2007 - 2013
10.  Metodické usmernenie postupu konečných prijímateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v rámci osi 4 LEADER
11.  
Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 Verzia č. 2 platná od 15. júla 2009

Výzva č. 20/2013/PRV/MAS 72

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia
Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš

Výzva č
. 20/2013/PRV/MAS 72


Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

Názov opatrenia v súlade s integrovanou stratégiou rozvoja územia Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš:
Opatrenie 2.1.3 Obnova a rozvoj obcí
Názov opatrenia v súlade s PRV SR 2007
2013:
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

V termíne od 18.7.2013 do 6.8.2013
(14 pracovných dní)


PRÍLOHY:
1.   Výzva č. 20/2013/PRV/MAS 72
2.   Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, opatrenie 3.4.2
3.   Príloha č. 1 k ŽoNFP k opatreniu 3.4.2
4.   Príloha č. 2 k ŽoNFP, čestné vyhlásenie - konflikt záujmu
5.   Tabuľková časť pre opatrenie 3.4 obce implementovane leader
6.   Usmernenie pre administráciu OS 4 LEADER - verzia č. 1.13
7.   Dodatok č. 10 k ISRU OZ pre rozvoj regiónu Spiš na roky 2009-2015
8.   Príloha č. 6 - Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 - bez sledovania zmien
9.   Usmernenie RO pre PRV SR 2007 - 2013
10. Metodické usmernenie postupu konečných prijímateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v rámci osi 4 LEADER


Výzva č. 19/2013/PRV/MAS 72

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia
Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš

Výzva č
. 19/2013/PRV/MAS 72


Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

Názov opatrenia v súlade s integrovanou stratégiou rozvoja územia Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš:
Opatrenie 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo


Názov opatrenia v súlade s PRV SR 2007 2013:
3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

V termíne od 18.7.2013 do 6.8.2013
(14 pracovných dní)


PRÍLOHY:
1.    Výzva č.  19/2013/PRV/MAS 72
2.    Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, opatrenie 3.4.1

3.    Príloha č. 1 k ŽoNFP k opatreniu 3.4.1
4.    Príloha č. 2 k ŽoNFP, čestné vyhlásenie - konflikt záujmu
5.    Tabuľková časť pre opatrenie 3.4 obce implementovane leader

6.    Usmernenie pre administráciu OS 4 LEADER - verzia č. 1.13
7.    Dodatok č. 10 k ISRU OZ pre rozvoj regiónu Spiš na roky 2009-2015
8.    Príloha č. 6 - Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 - bez sledovania zmien
9.    Usmernenie RO pre PRV SR 2007 - 2013
10.  Metodické usmernenie postupu konečných prijímateľov pri obstarávaný tovarov, stavebných prá1c a služieb v rámci osi 4 LEADER

Výzva č. 18/2013/PRV/MAS 72

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia
Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš

Výzva č
. 18/2013/PRV/MAS 72


Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

Názov opatrenia v súlade s integrovanou stratégiou rozvoja územia Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš:
Opatrenie 2.1.3 Obnova a rozvoj obcí
Názov opatrenia v súlade s PRV SR 2007
2013:
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

V termíne od 5.6.2013 do 1.7.2013
(18 pracovných dní)


PRÍLOHY:
1.   Výzva č. 18
2.   Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, opatrenie 3.4.2
3.   Príloha č. 1 k ŽoNFP k opatreniu 3.4.2
4.   Príloha č. 2 k ŽoNFP, čestné vyhlásenie - konflikt záujmu
5.   Tabuľková časť pre opatrenie 3.4 obce implementovane leader
6.   Usmernenie pre administráciu OS 4 LEADER - verzia č. 1.13
7.   Dodatok č. 10 k ISRU OZ pre rozvoj regiónu Spiš na roky 2009-2015
8.   Príloha č. 6 - Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 - bez sledovania zmien
9.   Usmernenie RO pre PRV SR 2007 - 2013
10. Metodické usmernenie postupu konečných prijímateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v rámci osi 4 LEADER


Výzva č. 17/2013/PRV/MAS 72

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia
Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš

Výzva č
. 17/2013/PRV/MAS 72


Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

Názov opatrenia v súlade s integrovanou stratégiou rozvoja územia Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš:
Opatrenie 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo


Názov opatrenia v súlade s PRV SR 2007 2013:
3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

V termíne od 5.6.2013 do 1.7.2013
(18 pracovných dní)


PRÍLOHY:
1.    Výzva č. 17
2.    Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, opatrenie 3.4.1

3.    Príloha č. 1 k ŽoNFP k opatreniu 3.4.1
4.    Príloha č. 2 k ŽoNFP, čestné vyhlásenie - konflikt záujmu
5.    Tabuľková časť pre opatrenie 3.4 obce implementovane leader

6.    Usmernenie pre administráciu OS 4 LEADER - verzia č. 1.13
7.    Dodatok č. 10 k ISRU OZ pre rozvoj regiónu Spiš na roky 2009-2015
8.    Príloha č. 6 - Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 - bez sledovania zmien
9.    Usmernenie RO pre PRV SR 2007 - 2013
10.  Metodické usmernenie postupu konečných prijímateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v rámci osi 4 LEADER

Výzva č. 16/2013/PRV/MAS 72
Nový súbor1 VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA
Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš

Výzva č. 16/2013/PRV/MAS 72

Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

Názov opatrenia v súlade s integrovanou stratégiou rozvoja územia Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš:
Opatrenie 3.1 Rozvíjať a budovať identitu územia
Názov opatrenia v súlade s PRV SR 2007 - 2013:
Opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie

V termíne od 6.2.2013 do 28.2.2013
(17 pracovných dní)

Prílohy k Výzve č. 16/2013/PRV/MAS 72

Prílohy k výzve č. 16/2013/PRV/MAS 72 opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie zverejnené na  webovom sídle www.partnerstvospis.sk
- Výzva č.16

- Formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR  2007 – 2013, Opratrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie implementované prostredníctvom osi 4.  
- Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader
, verzia 1.12, platná od 30.3.2012 vrátane príloh k Usmerneniu.
- Integrovaná stratégia rozvoja územia
MAS a dodatky k stratégii Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš.
- Tabuľková časť pre opatrenia 3
implementované prostredníctvom osi LEADER
- Príručka pre žiadateľa
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, verzia č.2 platná od 15.júla 2009, Upravená na základe zmien chválených EK dňa 27.októbra 2009
- Dodatok č. 3
k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, k verzii č. 1 a 2 upravených na základe zmien PRV schválených Európskou komisiou, platný od 1.6.2012
- Systém finančného riadenia PRV SR 2007 – 2013
– vlastný materiál, verzia 2.3 platná od 9.3.2012
- Vzor pracovného výkazu k žiadosti o platbu


Výzva č. 13/2012/PRV/MAS 72
Nový súbor1 VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA
Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš

Výzva č. 13/2012/PRV/MAS 72

Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

Názov opatrenia v súlade s integrovanou stratégiou rozvoja územia Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš:
Opatrenie 2.1 Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Názov opatrenia v súlade s PRV SR 2007 - 2013:
Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

V termíne od 2.7.2012 do 20.7.2012
(15 pracovných dní)

PODMIENKY POSKYTNUTIA NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

1. Oprávnenosť konečného prijímateľa - predkladateľa projektu
Oprávnenými žiadateľmi sú členské obce Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš: Hradisko, Huncovce, Ihľany, Ľubica, Malý Slavkov, Tvarožná, Vlkovce, Vrbov, Žakovce.
Koneční prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4 Obnova rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných miestnymi akčnými skupinami, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000
2. Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt
Minimálna výška oprávnených výdavkov: 2 600 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov: 50 000 EUR
3. Rozpočet pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí v rámci vyhlásenej výzvy
Suma finančných prostriedkov alokovaná na výzvu 09/2012/PRV/MAS 72: 368 421 EUR
Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov z poskytnutého NFP:
o 100% (80% EÚ, 20% SR) v cieli Konvergencia,
o 100% (55% EÚ, 45% SR) pre Ostatné oblasti,
Spolufinancovanie celkových oprávnených výdavkov zo strany konečného prijímateľa - predkladateľa projektu: 5%
Výzva č. 12/2012/PRV/MAS 72
Nový súbor1 VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA
Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš

Výzva č. 12/2012/PRV/MAS 72

Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

Názov opatrenia v súlade s integrovanou stratégiou rozvoja územia Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš:
Opatrenie 1.1 Zvýšiť atraktivitu obcí
Názov opatrenia v súlade s PRV SR 2007 - 2013:
Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

V termíne od 2.7.2012 do 20.7.2012
(15 pracovných dní)

PODMIENKY POSKYTNUTIA NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

1. Oprávnenosť konečného prijímateľa - predkladateľa projektu
Oprávnenými žiadateľmi sú členské obce Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš: Hradisko, Huncovce, Ihľany, Ľubica, Malý Slavkov, Tvarožná, Vlkovce, Vrbov, Žakovce.
Koneční prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4 Obnova rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných miestnymi akčnými skupinami, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000
2. Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt
Minimálna výška oprávnených výdavkov: 1 660 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov: 25 000 EUR
3. Rozpočet pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo v rámci vyhlásenej výzvy
Suma finančných prostriedkov alokovaná na výzvu 08/2012/PRV/MAS 72: 210 526 EUR
Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov z poskytnutého NFP:
o 100% (80% EÚ, 20% SR) v cieli Konvergencia,
o 100% (55% EÚ, 45% SR) pre Ostatné oblasti,
Spolufinancovanie celkových oprávnených výdavkov zo strany konečného prijímateľa - predkladateľa projektu: 5%
Výzva č. 11/2012/PRV/MAS 72
Nový súbor1 VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA
Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš

Výzva č. 11/2012/PRV/MAS 72

Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

Názov opatrenia v súlade s integrovanou stratégiou rozvoja územia Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš:
Opatrenie 2.1 Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Názov opatrenia v súlade s PRV SR 2007 - 2013:
Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť B

V termíne od 11.6.2012 do 6.7.2012
(26 dní)

PODMIENKY POSKYTNUTIA NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

1. Oprávnenosť konečného prijímateľa - predkladateľa projektu
Oprávneným žiadateľom sú právnické osoby združujúce subjekty pôsobiace v oblasti vidieckeho cestovného ruchu. Subjekty s právnou subjektivitou a oficiálne zaregistrovaným sídlom na území Slovenskej republiky.
2. Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt
Minimálna výška oprávnených výdavkov: 1 500 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov: 10 000 EUR
3. Rozpočet pre opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť B
Suma finančných prostriedkov alokovaná na výzvu 11/2012/PRV/MAS 72: 55 555 EUR
Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:
o 100 % (80 % EÚ, 20 % SR) v oblastiach cieľa Konvergencia;
o 100 % (55 % EÚ, 45 % SR) v Ostatných oblastiach;
Spolufinancovanie celkových oprávnených výdavkov zo strany konečného prijímateľa - predkladateľa projektu: 10%
Výzva č. 10/2012/PRV/MAS 72
Nový súbor1 VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA
Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš

Výzva č. 10/2012/PRV/MAS 72

Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

Názov opatrenia v súlade s integrovanou stratégiou rozvoja územia Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš:
Opatrenie 3.1 Rozvíjať a budovať identitu územia
Názov opatrenia v súlade s PRV SR 2007 - 2013:
Opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie

V termíne od 11.6.2012 do 6.7.2012
(26 dní)

PODMIENKY POSKYTNUTIA NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

1. Oprávnenosť konečného prijímateľa - predkladateľa projektu
Oprávneným žiadateľom sú subjekty - inštitúcie, pôsobiace v oblasti poskytovania vzdelávacích a informačných služieb (štátne, príspevkové, rozpočtové, verejno-právne, neziskové organizácie, občianske a záujmové združenia, profesijné komory, štátne podniky).
Konečný prijímateľ nefinančnej pomoci
Podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy (obce a ich združenia), ktoré pôsobia v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje Os 3.
Os 3 sa vzťahuje na nasledovné subjekty:
- Právnické osoby a fyzické osoby (malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva, ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch za posledné účtovné obdobie predstavuje minimálne 30 %.
- Fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného ruchu (napr. živnostník, samostatne hospodáriaci roľník, iné), v prípade konečných prijímateľov - predkladateľov projektov podnikajúcich aj v oblasti poľnohospodárstva ich podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch musí byť nižší ako 30 %.
- Právnické osoby združujúce subjekty pôsobiace v oblasti vidieckeho cestovného ruchu (napr. verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, záujmové združenie právnických osôb, občianske združenie, iné).
- Obce a ich združenia.
2. Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt
Minimálna výška oprávnených výdavkov: 3 000 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov: 20 000 EUR
3. Rozpočet pre opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie v rámci vyhlásenej výzvy
Suma finančných prostriedkov alokovaná na výzvu 10/2012/PRV/MAS 72: 200 000 EUR
Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:
o 100 % (80 % EÚ, 20 % SR) v oblastiach cieľa Konvergencia;
o 100 % (55 % EÚ, 45 % SR) v Ostatných oblastiach.
3.2.A

Prílohy k výzve č. 07/2012/PRV/MAS 72 opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A

- Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A implementované prostredníctvom osi 4.
- Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.10, platná od 19.12.2011.
- Príloha č. 4 Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader – Opatrenia PRV SR 2007 – 2013, koneční prijímatelia a sytémy financovania.
- Príloha č. 6 Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader – Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4, platná od 19.12.2011
- Príloha č. 17 Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader – Metodické usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v rámci osi 4 Leader, platná od 19.12.2011.
- Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS a Dodatok č. 5 k stratégii Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš.
- Tabuľková časť pre opatrenia 3 implementované prostredníctvom osi LEADER
- Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, verzia č.2 platná od 15.júla 2009
- Dodatok č. 1 k Príručke pre ţiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
- Dodatok č. 1 k príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 3.1, verzia č.2 platná od 10.3.2010
- Systém finančného riadenia PRV SR 2007 – 2013 – vlastný materiál, verzia 2.2 platná od 16.12.2011
- Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3. 2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A (opatrenie 5. 3. 3. 2. Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 implementované prostredníctvom osi 4 Leader) – č. schémy: DM - 8/2010
- Vyhláška č. 277/2008, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky pre ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried
- Nová definícia malých a stredných podnikov
- Nariadenie ES č. 800/2008
- Nariadenie ES 1998/2000
- Nariadenie ES 1698/2005


Výzva č. 06/2012/PRV/MAS 72

Prílohy k výzve č. 06/2012/PRV/MAS 72 opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

- Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí implementované prostredníctvom osi 4.
- Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.10, platná od 19.12.2011.
- Príloha č. 4 Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader – Opatrenia PRV SR 2007 – 2013, koneční prijímatelia a sytémy financovania.
- Príloha č. 6 Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader – Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4, platná od 19.12.2011
- Príloha č. 17 Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader – Metodické usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v rámci osi 4 Leader, platná od 19.12.2011.
- Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS a Dodatok č. 5 k stratégii Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš.
- Tabuľková časť pre opatrenie 3. 4 (obce) implementované prostredníctvom osi LEADER
- Registračný formulár pre žiadateľov v rámci PRV SR 2007 – 2013 opatrenie 3.4.2
- Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, verzia č.2 platná od 15.júla 2009
- Dodatok č. 1 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
- Dodatok č. 1 k príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 3.1, verzia č.2 platná od 10.3.2010
- Systém finančného riadenia PRV SR 2007 – 2013 – vlastný materiál, verzia 2.2 platná od 16.12.2011Výzva č. 05/2012/PRV/MAS 72

Prílohy k výzve č. 05/2012/PRV/MAS 72 opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
- Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo implementované prostredníctvom osi 4.
- Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.10, platná od 19.12.2011.
- Príloha č. 4 Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader – Opatrenia PRV SR 2007 – 2013, koneční prijímatelia a sytémy financovania.
- Príloha č. 6 Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader – Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4, platná od 19.12.2011
- Príloha č. 17 Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader – Metodické usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v rámci osi 4 Leader, platná od 19.12.2011.
- Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS a Dodatok č. 5 k stratégii Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš.
- Tabuľková časť pre opatrenie 3. 4 (obce) implementované prostredníctvom osi LEADER
- Registračný formulár pre žiadateľov v rámci PRV SR 2007 – 2013 opatrenie 3.4.1
- Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, verzia č.2 platná od 15.júla 2009
- Dodatok č. 1 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
- Dodatok č. 1 k príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 3.1, verzia č.2 platná od 10.3.2010
- Systém finančného riadenia PRV SR 2007 – 2013 – vlastný materiál, verzia 2.2 platná od 16.12.2011

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky