INÉ DOKUMENTY - Miestna akčná skupina - Občianské združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

INÉ DOKUMENTY

NA STIAHNUTIE

DOWNLOAD

NÁZOV

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
Verzia č. 2 platná od 15. júla 2009

Dodatok č. 1 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratneho finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

Dodatok č. 1 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratneho finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 verzia č. 2 platná od 10. marca 2010

NARIADENIE RADY (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005
o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho  poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006
o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc
de minimis

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008
o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)

Nová definícia malých a stredných podnikov - Uživateľská príručka a modelové vyhlásenie

Pokyny na vypracovanie tabuľkovej časti projektu vo formáte excel

Priloha č.2 k ŽoNFP čestné vyhlásenie konflikt záujmu

Príloha č.4 opatrenia programu rozvoja vidieka SR
2007
2013 , koneční prijímatelia a systémy financovania

Príloha č.6 charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované  prostredníctvom osi  4
platná od 06. 06. 2011

Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3. 2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu časť A  (opatrenie 5. 3. 3. 2. Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 implementované prostredníctvom osi 4 Leader)

Tabulkova cast pre opatrenia osi 3 implementovane Leader

Vyhláška č. 277 MH SR z 26. júna 2008, ktorou sa ustanovujú klasifikačné  znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried


Kalendár podujatí ERASMUS+

Usmernenie postupu žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb

Účastníci prípravy stratégie CLLD 2014-2020

STRATÉGIA CLLD 2014-2020

, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:


Predpoveď počasia

Počasie Kežmarok - Svieti.com
Mas Spiš

Vytvorte si svoju vizitku

Optimalizace pro vyhledávače
Kontakt na administrátora
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky