- Miestna akčná skupina - Občianské združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O NÁS

Občianskeho združenia

PRE ROZVOJ REGIÓNU SPIŠ

ČASŤ PRVÁ

ÚVODNÉ USTANOVENIE

§1

(1) Tento Organizačný poriadok upravuje v súlade so Stanovami postavenie a vnútornú organizáciu

občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš / ďalej OZ /.

ČASŤ DRUHÁ

ČLENSTVO V OZ

§ 2

Vznik a zánik členstva

(1) Zakladajúcimi členmi OZ sú členovia Prípravného výboru.

(2) Členom OZ sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá má trvalý pobyt (týka sa fyzickej osoby) alebo sídlo, resp. prevádzku (týka sa právnickej osoby) na území pôsobnosti OZ a má na tomto území pôsobnosť a ktorá prejaví vôľu stať sa členom OZ písomnou formou /vzor prihlášky tvorí prílohu č. 1 tohto dokumentu/.

(3) Právnickú osobu zastupuje osoba, ktorá je buď štatutárnym zástupcom alebo je poverená plnou mocou, ktorá musí byť písomne doložená.

(4) Členstvo v združení vzniká schválením prihlášky Výkonným výborom združenia /ďalej Výbor/. Dokladom o prijatí člena je potvrdenie o členstve vydané Výborom OZ /vzor Potvrdenia o členstve v OZ tvorí prílohu č. 2 tohto dokumentu/. Proti rozhodnutiu Výboru o neprijatí za člena OZ je možné do 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia podať písomné odvolanie Zhromaždeniu členov združenia prostredníctvom Výboru OZ. Zhromaždenie členov združenia a Výbor nevydá kladné stanovisko k žiadosti o prijatie za člena OZ, pokiaľ:

a) žiadateľ nesplní podmienky uvedené v bode 2 alebo existovali iné závažné dôvody na jeho neprijatie

b) pokiaľ by prijatím člena bola porušená požiadavka na vyváženú a reprezentatívnu skladbu partnerstva v zmysle § 3 Organizačného poriadku.

(5) Členstvo v OZ zaniká:

- písomným prehlásením člena o vystúpení z OZ - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z OZ Výboru

- úmrtím člena,

- zánikom alebo vyhlásením exekúcie, konkurzu alebo likvidácie člena s právnou subjektivitou,

- zánikom OZ

- vylúčením člena pri hrubom a opätovnom porušení stanov rozhodnutím Výboru

? člen OZ koná v mene OZ v rozpore s jeho cieľmi,

? člen OZ poškodzuje dobré meno OZ

? člen OZ hrubo a opätovne porušuje Stanovy OZ, Organizačný poriadok alebo uznesenia

Zhromaždenia členov združenia

? člen OZ spôsobil svojim konaním zlé meno OZ.

- vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena.

Proti rozhodnutiu Výboru o vylúčení z OZ je možné do 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia podať písomné odvolanie na Zhromaždenie členov združenia.

(6) Do zriadenia orgánov OZ prijíma členov OZ Prípravný výbor.

(7). Pri vystúpení alebo vylúčení člena OZ nevzniká nárok na vrátenie členského alebo podielu na majetku OZ.

§ 3

Reprezentatívna skladba a výber partnerov

(1) Za vyváženú a reprezentatívnu skladbu výberu partnerov sa považuje taká skladba členov:

• v ktorej tvorí verejný sektor maximálne 50% partnerstva

• v ktorej je vyvážené zastúpenie súkromného sektoru minimálne 50% (podnikateľské subjekty - fyzické i právnické osoby), neziskové organizácie, fyzické osoby reprezentujúce záujmové skupiny a občiansky sektor.

§4

Práva a povinnosti členov

(1) Každý člen má právo najmä:

? -voliť a byť volený do orgánov OZ

? -zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov OZ

? -podieľať sa na činnosti OZ a aktivitách organizovanými OZ

? -obracať sa na orgány OZ s námetmi, sťažnosťami a žiadať o stanovisko

? -byť pravidelne informovaný o činnosti OZ a o výsledkoch hospodárenia

? -vystúpiť z OZ.

(2) Každý člen má povinnosť:

• -dodržiavať stanovy OZ

• -dodržiavať organizačné a vnútorné predpisy schválené Zhromaždením členov združenia

• -plniť uznesenia orgánov OZ, pomáhať pri naplnení cieľov OZ a aktívne sa podieľať na jeho práci

• -vyvíjať aktivity k dosahovaniu cieľov OZ a hájiť jeho záujmy

• -v prípade zvolenia plniť úlohy vyplývajúce z danej funkcie

• -všestranne propagovať OZ

• -podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom OZ

• -ochraňovať a zveľaďovať majetok OZ

• -platiť členské príspevky v stanovenej výške a termíne.

(3) Povinnosti členov môžu byť pri realizácii jednotlivých aktivít v prospech OZ upravené rozhodnutím Zhromaždenia členov združenia.

 

ČASŤ TRETIA

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

§ 5

Organizačná štruktúra

(1).OZ má nasledovnú organizačnú štruktúru:

1. najvyšší orgán - Zhromaždenie členov združenia

2. výkonný orgán - Výkonný výbor združenia

3. štatutárne orgány - Predseda a podpredseda

4. kontrolný orgán - Dozorná rada

Pod Výkonným výborom, ktorý je výkonným orgánom OZ sú zriadené: Kancelária OZ (manažér OZ - vedúci kancelárie, administratívny pracovník OZ, účtovník OZ), Výberová komisia, Programový výbor a Monitorovací výbor, pracovné komisie podľa potreby.

(2) Pre potreby činnosti OZ môžu byť činnosti vybraných orgánov zlúčené.

§7

Zhromaždenie členov združenia

(1) Zhromaždenie členov združenia je najvyšším orgánom OZ a tvoria ho všetci členovia OZ.

(2) Zasadnutie Zhromaždenia členov združenia zvoláva predseda prostredníctvom manažmentu najmenej jedenkrát ročne alebo najneskôr do 15 dní od doručenia písomnej žiadosti o jeho zvolanie aspoň 1/3 členov OZ, a to písomnou pozvánkou s informáciou o programe zaslanou všetkým členom OZ najmenej 7 dní vopred.

(3) Prvé zasadnutie Zhromaždenia členov OZ zvoláva Prípravný výbor.

(4) Zhromaždenie členov združenia rozhoduje o najdôležitejších otázkach OZ, najmä:

? schvaľuje organizačné a vnútorné predpisy OZ, ich zmeny a doplnky

? prijíma základné rozvojové dokumenty OZ a kontroluje ich plnenie

? schvaľuje plán činnosti OZ a návrh rozpočtu na nasledujúce obdobie

? schvaľuje výročnú správu o činnosti OZ, Výkonného výboru OZ a Dozornej rady, správu

o hospodárení a ročnú účtovnú uzávierku OZ

? volí a odvoláva zo svojich členov Výkonného výboru a Dozornej rady

? schvaľuje stratégiu rozvoja a jej aktualizáciu

? schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky

? rozhoduje o zániku OZ zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením

? stanovuje výšku, spôsob a termín úhrady členských príspevkov

? rozhoduje o zrušení OZ a spôsobe likvidácie majetku.

(5) Zhromaždenie členov združenia je uznášania schopné, ak je na zasadnutí zúčastnená minimálne polovica členov OZ.

(6) Pri hlasovaní na zasadnutí Zhromaždenia členov združenia má každý zúčastnený individuálny člen a zástupca právnickej osoby 1 hlas.

(7) Na prijatie rozhodnutia Zhromaždením členov združenia sú potrebné 2/3 hlasov zo zúčastnených členov.

(8) Zo zasadnutí Zhromaždenia členov združenia sa spracuje Výkonným výborom zápis.

§8

Výkonný výbor združenia

(1) Výkonný výbor združenia /ďalej Výbor/ je výkonným orgánom OZ.

(2) Výbor má 9 členov, z toho:

2 členovia zastupujú neziskové organizácie

3 členovia zastupujú podnikateľské subjekty

3 členovia zastupujú miestnu verejnú sféru

1 člen zastupuje občiansky sektor.

(3) Zloženie členov Výboru musí byť vždy také, aby počet zástupcov verejnej správy bol maximálne 50 % a počet zástupcov súkromného, občianskeho a neziskového sektora minimálne 50 % z celkového počtu členov. Pokiaľ zloženie členov vo Výbore klesne pod stanovenú hranicu, musí byť zvolané mimoriadne zasadnutie Zhromaždenia členov združenia s cieľom doplniť členov výboru podľa požiadavky bodu 3. Čl. VII Stanov.

(4)Zasadnutie Výboru zvoláva predseda združenia podľa potreby, najmenej štyrikrát ročne.

(5)Výbor je za svoju činnosť zodpovedný Zhromaždeniu členov združenia a vykonáva najmä nasledovné činnosti

? -riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu

? -podáva informácie o činnosti OZ členom a verejnosti

? -zaisťuje vedenie účtovníctva a evidencie všetkých písomností OZ

? -zaisťuje vecne, organizačne a administratívne priebeh zasadnutí Zhromaždenia členov združenia

? -zabezpečuje vypracovanie organizačných a vnútorných predpisov OZ

? -zabezpečuje návrh rozpočtu a plán činnosti OZ

? -zabezpečuje správu o činnosti a hospodárení OZ

? -rozhoduje o prijatí alebo vylúčení člena

? -volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu združenia

? -zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie rozvoja

? -zriaďuje svoju Kanceláriu na zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov, manažovania činnosti a realizáciu úloh OZ

? -volí a odvoláva manažéra združenia v zmysle personálnej matice združenia podľa princípov LEADER

? -rozhoduje o vstupe do spolupráce s inými OZ.

(6) V prípade implementácie rozvojovej stratégie alebo iných programov a projektov na základe princípov prístupu LEADER:

• -schvaľuje štatút Výberovej komisie Miestnej akčnej skupiny /ďalej MAS/, Programového a Monitorovacieho a kontrolného výboru MAS

• -zriaďuje Výberovú komisiu MAS a Monitorovací a kontrolný výbor MAS, Programový výbor MAS

• -volí a odvoláva členov Výberovej komisie MAS

• -na základe voľby vymenúva členov Monitorovacieho a Programového výboru MAS

• -predbežne schvaľuje projekty doporučené Výberovou komisiou MAS na financovanie z Programu rozvoja vidieka a iných programov založených na princípoch prístupu LEADER

• -vyhodnocuje realizáciu rozvojovej stratégie

• -spolupodieľa sa na procese implementácie rozvojovej stratégie.

Zhromaždenie členov združenia môže upraviť podľa potreby činnosti v zmysle požiadaviek dotačnej inštitúcie pre implementáciu ISRU v rámci MAS.

(7) Výbor je uznášania schopný, ak sú na zasadnutí prítomné minimálne 2/3 jeho členov. Na prijatie rozhodnutia Výborom sú potrebné 2/3 hlasov zúčastnených členov.

(8)Výbor je volený Zhromaždením členov združenia na dobu 5 rokov. Mandát člena Výboru zaniká uplynutím funkčného obdobia, odstúpením člena alebo jeho odvolaním Zhromaždením členov združenia.

§9

Predseda a podpredseda

(1) Predseda a podpredseda sú štatutárnymi zástupcami OZ. Zastupujú OZ navonok a podpisujú samostatne príslušné dokumenty v súlade s rozhodnutím Výboru.

(2)Predseda alebo podpredseda:

• zvoláva a riadi zasadnutia Výboru

• zaisťuje vecne, organizačne a administratívne priebeh zasadnutí Výboru

• jedná v mene OZ s tretími osobami a podpisuje s tým súvisiace písomnosti

• podpisuje zmluvy, predkladá platobnému orgánu projekty zahrnuté v ISRU a doporučené a predbežne schválené MAS na čerpanie finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka a ďalšie dokumenty, určené pre riadiaci a platobný orgán.

(3) Predseda a podpredseda sú volení Výborom na dobu 5 rokov. Ak je predseda zvolený zo zástupcov miestnej verejnej správy, podpredseda sa volí zo zástupcov podnikateľských alebo neziskových subjektov a opačne. Mandát predsedu a podpredsedu združenia zaniká uplynutím funkčného obdobia, jeho odstúpením, jeho odvolaním Výborom alebo smrťou.

 

§10

Dozorná rada

(1)Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia. Má 3 členov, z toho:

• 1 zastupuje neziskové organizácie

• 1 zastupuje podnikateľské subjekty

• 1 zastupuje miestnu samosprávu.

(2)Zloženie členov Dozornej rady musí byť vždy také, aby počet zástupcov verejnej správy bol maximálne 50 % a počet zástupcov súkromného a neziskového sektoru minimálne 50 % z celkové počtu členov. Pokiaľ zloženie členov v Dozornej rade klesne pod stanovenú hranicu, musí byť zvolané mimoriadne zasadnutie Zhromaždenia členov združenia.

(3)Členstvo v Dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v orgánoch združenia, okrem členstva v najvyššom orgáne.

(4)Zasadnutie Dozornej rady sa koná podľa potreby, najmenej dvakrát ročne alebo na požiadanie predsedu alebo Zhromaždenia členov združenia.

(5)Dozorná rada:

• dozerá na správnosť činnosti a hospodárenia OZ

• prejednáva a rieši sťažnosti členov

• informuje Výbor a Zhromaždenie členov združenia o výsledkoch kontrol, v prípade zistenia závažných nedostatkov zvoláva Zhromaždenie členov združenia

• kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov

• upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie..

(6)Dozorná rada je volená Zhromaždením členov združenia na dobu 3 rokov. Mandát člena Dozornej rady zaniká uplynutím funkčného obdobia, jeho odstúpením alebo jeho odvolaním Zhromaždením členov združenia.

 

§11

Programový výbor

(1) Programový výbor je volený Výkonným výborom OZ na návrh jeho členov a má 5 členov.

(2) Programový výbor:

• spracováva stratégiu miestneho rozvoja

• vykonáva aktualizáciu stratégie

• spracováva a schvaľuje kritéria hodnotenia projektov pre Výberovú komisiu

• pripravuje výzvy pre podávanie žiadostí záujemcov z regiónu

• schvaľuje výber projektov vykonaný Výberovou komisiou a schválené projekty odovzdáva ku konečnému schváleniu Výkonnému výboru

• spracováva prihlášku do programu LEADER.

 

§12

Výberová komisia

(1) Výberovú komisiu volí Výkonný výbor združenia na návrh jeho členov.

(2) Výberová komisia má 7 členov, z toho:

• 2 zastupujú tretí (občiansky) sektor

• 2 zastupujú podnikateľské subjekty

• 3 zastupujú miestnu samosprávu.

(3) Zloženie členov Výberovej komisie musí byť vyvážené a reprezentatívne. Zástupcovia súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového musia byť zastúpení s min. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora s max. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov, a to počas celého obdobia implementácie stratégie.

(4) Výberová komisia volí zo svojho stredu predsedu.

(5) Výberová komisia je volená ad hoc na každú výzvu MAS.

(6) Výberovú komisiu zvoláva jej predseda podľa potreby , minimálne dvakrát za rok.

(7) Výberová komisia:

? triedi, hodnotí a vyberá predložené projekty

? výsledkoch rokovania vyhotovuje zápis (Hodnotiacu správu Výberovej komisie)

? predkladá výber projektov k schváleniu Programovému výboru

? vykonáva ďalšie súvisiace činnosti.

podľa Usmernenia:

? schvaľuje návrh na vyradenie ŽoNFP (projektu) z ďalšieho hodnotenia, ktoré nesplnili podmienky formálnej kontroly

? posudzuje oprávnenosť činností v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila pre príslušné opatrenie osi 3

? kontroluje či činnosti nespadajú do kategórie neoprávnených projektov stanovených pre príslušné opatrenia osi 3 podľa príslušných Usmernení Ministerstva pôdohospodárstva SR

? posudzuje splnenie kritérií pre uznateľnosť výdavkov, ktoré stanovila MAS pre príslušné opatrenia osi 3

? posudzuje oprávnenosť konečného prijímateľa - predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie osi 3 podľa príslušných Usmernení Ministerstva pôdohospodárstva SR

? posudzuje splnenie všetkých minimálnych kritérií spôsobilostí pre príslušné opatrenia osi 3 podľa Usmernení Ministerstva pôdohospodárstva SR

? hodnotí splnenie kritérií na hodnotenie ŽoNFP konečných prijímateľov- predkladateľov projektov pre príslušné opatrenie osi 3, ktoré si MAS stanovila

? vyberá ŽoNFP (projekty) v súlade s postupmi na výber ŽoNFP (projektov) konečných prijímateľov- predkladateľov projektov

? zostavuje a predkladá návrh ŽoNFP (projektov), ktoré schvaľuje (odporúča), resp. neschvaľuje (neodporúča) na financovanie z PRV výkonnému výboru.

(8) Podmienky účasti vo Výberovej komisii:

a, pomerné sektorové zastúpenie v súlade s §12 odseku 2

b, uprednostnená je odborná kvalifikácia v obsahovej oblasti danej výzvy alebo odbornosť v oblasti prístupu LEADER a práce MAS

c, v každej Výberovej komisii musí mať zastúpenie minimálne jedna žena (nezáleží, z ktorého sektora)

d, ak je to reálne možné a pre efektívny výber predloženej žiadosti konečného prijímateľa účelné, musí sa v prípade záujmu uprednostniť členstvo Rómov (a zástupcov ďalších marginalizovaných skupín obyvateľstva), žien, mladých ľudí a poľnohospodárov.

(9) V prípade, že je nositeľom projektu potenciálny člen Výberovej komisie, prípadne existuje priama spojitosť medzi potenciálnym členom Výberovej komisie a nositeľom projektu, takéhoto uchádzača o členstvo vo Výberovej komisii, MAS v zastúpení Výkonného výboru zamietne.

(10) Výberová komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní členovia s nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov.

(11) Uznesenie Výberovej komisie je prijaté, ak sa preň vysloví nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.

(12) Manažér združenia je členom Výberovej komisie s hlasom poradným.

(13) Členovia Výberovej komisie sú vyberaný predovšetkým na základe odbornosti a profesionality v konkrétnej oblasti, ktorej sa daný projekt týka, pričom musia pôsobiť v území združenia, ale nemusia byť členmi združenia.

§13

Monitorovací a kontrolný výbor

(1) Funkciu kontrolnú, hodnotiacu a monitorovaciu vykonáva Monitorovací a kontrolný výbor MAS, ktorý má 5 členov.

(2) Monitorovací a kontrolný výbor si volí zo svojho stredu predsedu.

(3) Monitorovací a kontrolný výbor:

? monitoruje realizáciu projektov

? sleduje napĺňanie, resp. realizáciu projektov

? spolupracuje s príslušnými orgánmi pri vykonávaní kontroly v priebehu čerpania podpory

? spolupracuje s príslušnými orgánmi pri vykonávaní následných kontrol po vyúčtovaní operácií

? spracováva súhrnné hlásenia, ktoré predkladá Výkonnému výboru

? v súčinnosti s príslušnými orgánmi spracováva súhrnné správy a hlásenia

podľa usmernenia:

? pripravuje a vypracováva správy o implementácii stratégie

? pripravuje a vypracováva správy o monitoringu za ročné obdobie, ktoré sa predkladajú Ministerstvu pôdohospodárstva SR a PPA

? vykonáva monitoring priebehu vecného a finančného plnenia projektov za ročné obdobie a vyhodnotenie jednotlivých výziev.

(4) Členovia Monitorovacieho a kontrolného výboru musia pôsobiť v území , ale nemusia byť členmi združenia.

(5) Členovia Monitorovacieho a kontrolného výboru sú volení Výkonným výborom združenia.

§14

Pracovné skupiny

(1) Pracovné skupiny sú tvorené z členov združenia.

(2) Pracovné skupiny vznikajú za účelom riešenia (realizácie) jednotlivých aktivít združenia.

(3) Pracovné skupiny sú ustanovené podľa úrovne riešeného problému manažérom, Programovým výborom, alebo Výkonným výborom.

(4) Členovia pracovných skupín už sami koordinujú svoju činnosť pri plnení úloh a informujú o výsledkoch.

(5) Členovia pracovných skupín sú vybraní s ohľadom na ich kvalifikáciu pre riešenie danej úlohy a na zainteresovanosť k jeho riešeniu.

(6) Pri realizácií úloh spolupracujú s manažérom združenia.

 

§15

Manažér združenia

(1) Manažér združenia je zvolený alebo odvolávaný Výkonným výborom a je vedúcim Kancelárie združenia.

(2) Manažér združenia poskytuje odborné poradenstvo predovšetkým v oblasti:

? riadenia a prípravy Stratégie MAS a jej realizáciu

? spracovania žiadosti MAS

? pomáha pri spracovaní zámerov a výberu projektov

? zostavuje pracovné skupiny a riadi realizáciu príslušných aktivít

podľa usmernenia:

? vykonáva formálnu kontrolu prijatých ŽoNFP(projektov) od konečných prijímateľov - predkladateľov projektu

? registruje ŽoNFP (projekty)

? poskytuje informácie konečných prijímateľom - predkladateľom projektu

? zabezpečuje zber informácií pre monitoring a hodnotenie a ďalšie administratívne činnosti MAS

(3) Manažér sa zúčastňuje na zasadnutiach Výberovej komisie s hlasom poradným.

(4) Manažér sa zúčastňuje na zasadnutiach Výkonného výboru s hlasom poradným.

(4) Manažér zabezpečuje chod združenia.

 

§16

Administratívny pracovník združenia

(1) Hlavnou pracovnou náplňou administratívneho pracovníka je:

• Zabezpečuje každodennú prevádzku a administratívnu činnosť združenia podľa pokynov manažéra združenia.

• Vedie evidenciu a predpísanú archiváciu.

• Pripravuje podkladové materiály na zasadnutia jednotlivých orgánov a pod.

§17

Účtovník združenia

(1) Účtovník združenia je volený a odvolávaný Výkonným výborom.

(2) Zaisťuje vedenie účtovníctva združenia a spolupracuje s príslušnými kontrolnými orgánmi, Nesie zodpovednosť za správnosť účtovnej evidencie.

(3) Zabezpečuje spracovanie mzdovej a personálnej agendy.

(4) Zabezpečuje hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom MAS

ČASŤ TRETIA

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

§18

(1) Organizačný poriadok schvaľuje Zhromaždenie členov združenia.

(2) Organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia Zhromaždením členov združenia a podpisom štatutárneho zástupcu.

Organizačný poriadok bol schválený Zhromaždením členov združenia dňa: 11.01.2010

 

 

 

 

, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:


Predpoveď počasia

Počasie Kežmarok - Svieti.com
Mas Spiš

Vytvorte si svoju vizitku

Optimalizace pro vyhledávače
Kontakt na administrátora
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky