- Miestna akčná skupina - Občianské združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O NÁS
Nový súbor1
SÚHRNNÝ PREHĽAD INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA
OZ pre rozvoj regiónu SPIŠ
VÍZIA
Vízia Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu SPIŠ je stať sa atraktívnym konkurencieschopným územím, ktoré disponuje ponukou oddychu a relaxu v krásnom prírodnom prostredí , mať rozvinutú a dobre fungujúcu podnikateľskú sféru, čisté životné prostredie, vybudovanú infraštruktúru a kvalitné služby vytvárajúce podmienky pre usadenie sa mladých rodín v podtatranskom regióne. Základom budú dobré medziľudské vzťahy medzi jednotlivými obcami regiónu, ako aj akceptovanie a snaha o začlenenie marginalizovaných etnických skupín obývajúcich a tvoriacich tento región.

STRATEGICKÝ CIEĽ
Skvalitniť vidiecke prostredie pre domácich obyvateľov i návštevníkov a zachovať prírodné a kultúrne bohatstvo mikroregiónu do roku 2015
STRATEGICKÁ PRIORITA
Základná infraštruktúra a podnikateľské prostredie STRATEGICKÁ PRIORITA
Vidiecky cestovný ruch STRATEGICKÁ PRIORITA
Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva

ŠPECIFICKÝ CIEĽ
1.1 Zvýšiť atraktivitu obcí ŠPECIFICKÝ CIEĽ
2.1 Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
ŠPECIFICKÝ CIEĽ
3.1 Rozvíjať a budovať identitu územia
PRIORITA
1 Poskytovanie kvalitnejších verejných služieb PRIORITA
1 Infraštruktúra vidieckeho cestovného ruchu
PRIORITA
1 Tvorba identity územia
OPATRENIE Č.
1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo (PRV SR, Os 3, kód 321)
• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských a športových ihrísk, tržníc, autobusových zastávok,obecných rozhlasov,rekonštrukcia a modernizácia, požiarnych zbrojníc, amfiteátrov, vrátane ich okolia vrátane zriadenia pripojenia na internet
OPATRENIE Č.
2.1.1 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť A (PRV SR, Os 3, kód 313)
• prestavba a/alebo prístavba časti rodinných domov a ďalších nevyužitých objektov, ktoré sú súčasťou rodinných domov na nízkokapacitné ubytovacie zariadenia maximálne 10 lôžok;
• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových relaxačných zariadení (sauna, krb, bazén a pod.).
Súčasťou stavebných investícii môžu byť aj prístupové cesty, pripojenie na inžinierske siete a úpravy v rámci areálu OPATRENIE Č.
3.1.1 Vzdelávanie a informovanie (PRV SR, Os 3, kód 331)
Vzdelávacie aktivity určené pre subjekty verejnej správy (obce, mestá a ich združenia a občianske združenia) - tematicky zamerané najmä na:
• zavádzanie nových metód a nástrojov práce a riadenia vo vidieckom priestore;
• inovácie vo vidieckych oblastiach, zavádzanie informačných technológií, internetizácia;
• ochranu životného prostredia (environmentálne vhodné technológie, alternatívne zdroje energie, separovaný zber, využívanie biomasy, ochrana, tvorba a manažment krajiny, cieľová kvalita vidieckej krajiny a pod.);
• obnovu a rozvoj vidieka;
• prístup Leader.

OPATRENIE Č.
1.1.2 Regenerácia sídiel (ROP SR, 4.1) OPATRENIE Č.
2.1.2 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (OP KaHR, 3.1)
OPATRENIE Č.
3.1.2 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007 na podporu kultúry a športu na území PSK


OPATRENIE Č.
1.1.3 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo (PRV SR, Os 3, kód 321) OPATRENIE Č.
2.1.3 Obnova a rozvoj obcí (PRV SR, Os 3, kód 322)
• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia lávok, verejných priestranstiev a parkov,
výstavba cyklotrás a náučných chodníkov OPATRENIE Č.

3.1.3 Obnova kultúrnych pamiatok (Ministerstvo kultúry SR, 1.1)
OPATRENIE Č.
1.1.4 Obnova a rozvoj obcí (PRV SR, Os 3, kód 322)
OPATRENIE Č.
1.1.5 Ochrana a využívanie vôd (Envirofond, B Oblasť)ŠPECIFICKÝ CIEĽ
1.2 Skvalitniť podnikateľské prostredie a služby


PRIORITA
2 Kvalitné podnikateľské zázemie PRIORITA
2 Marketing a propagácia

OPATRENIE Č.
1.2.1 Modernizácia fariem (PRV SR, Os 1, kód 121) OPATRENIE Č.
2.2.1 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť B (PRV SR, Os 3, kód 313)
Výdavky súvisiace
• s prípravou a tlačou propagačných materiálov
• s aktívnou účasťou na zahraničných i domácich veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu
výdavky na vybudovanie informačných a komunikačných technológií

OPATRENIE Č.
1.2.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva (PRV SR, Os 1, kód 123)


Opatrenia PRV SR, os 4, Chod miestnej akčnej skupiny
Podporené činnosti:
1. školenia, konferencie, workshopy manažmentu a zamestnancov MAS9 zodpovedných za realizáciu stratégie;
2. štúdie a analýzy dotknutého územia zamerané na aktualizáciu stratégie;
3. publicita a informovanie o dotknutej oblasti a o stratégii;
4. prevádzková činnosť;
5. administratívna činnosť MAS: vyhlásenie výzvy, príjem žiadostí, administratívna kontrola žiadostí a príloh, hodnotenie projektov podľa kritérií, výber projektov a ich schválenie, kontrola realizácie projektov;
6. zber informácií pre monitoring a hodnotenie;
7. vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokladov;
8. semináre, školenia, konferencie workshopy pre členov MAS zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie;
činnosti súvisiace s budovaním zručností a schopností MAS vrátane výdavkov podľa čl. 59Písm a) - d) Nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005


Poznámka: Pri opatreniach osi 3, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom osi 4 Leader je potrebné rozpísať presné názvy opatrení a jednotlivých činnosti, v rámci príslušného opatrenia osi 3, tak ako sú uvedené v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader, Prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4. Jedno z opatrení bude venované opatreniu 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny a v prípade, ak verejno-súkromné partnerstvo (MAS) predpokladá realizáciu projektov spolupráce, jedno z opatrení bude venované opatreniu 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce.
, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:


Predpoveď počasia

Počasie Kežmarok - Svieti.com
Mas Spiš

Vytvorte si svoju vizitku

Optimalizace pro vyhledávače
Kontakt na administrátora
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky