Slovenska rozprávka - Miestna akčná skupina - Občianské združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Slovenska rozprávka

Rozprávková cesta > Rozprávky

O troch grošoch

Bol raz chudobný človek. Jedného dňa ho uvidel kráľ, ako pracuje kopiac pri ceste priekopy. Opýtal sa ho, koľko dostáva za svoju prácu.
„Tri groše, Vaša Výsosť“
povedal chudák.
„Ako môžete vyžiť za taká malú odmenu ?“
čudoval sa kráľ.
„Žijem len na jednom, lebo prvý groš vraciam, druhý požičiavam a ostáva mi len jeden“.
Kráľ nevedel tomu porozumieť a poprosil chudáka o vysvetlenie.
Ten mu vysvetlil takto:
„jeden groš vraciam môjmu starému, zničenému chudobou otcovi, jeden požičiavam môjmu malému synčekovi, aby mi ho vrátil, keď ja zostarnem a na tom treťom sám žijem“.
Kráľ oľutoval úbožiaka, dal mu hrsť zlatých dukátov a poprosil, aby nikomu neprezradil čo mu povedal.
Kráľ mal na zámku dvanástich radcov, ktorým bolo vždy a všetko málo a stále žiadali väčší plat.
„Dobre, ak vylúštite hádanku, prečo chudák z každých troch zarobených grošov jeden požičiava, druhý vracia a len na tom treťom žije, ak ma presvedčíte o svojej múdrosti, tak vám povýšim platy“.
Radcovia nevedeli vylúštiť túto hádanku a vyhľadali chudáka.
Ten im však nechcel prezradiť tajomstvo, lebo sľúbil kráľovi, že to urobí len pred jeho tvárou. Radcovia naliehali, aby im vyjavil tajomstvo, ale nemohli ho priviesť pred kráľa, lebo vy vyšlo najavo akým spôsobom hádanku vylúštili.
Chudobný a dobrosrdečný človek nechcel zrušiť slovo, ktoré dal kráľovi, ale si spomenul, že mu kráľ podaroval dukáty so svojím portrétom a teda, nezrušujúc sľub, prezradil radcom svoje tajomstvo.
Kráľovi sa zdalo čudné, že jeho radcovia vylúštili určenú hádanku, predvolal chudáka a obvinil ho z toho, že svoje slovo nedodržal.
„Dodržal som, veď som uvidel vašu tvár na dukáte, ktorý som dostal a potom so vyzradil radcom lúštenie hádanky“
„Si veľmi múdry človek a od tejto chvíle ty budeš mojím radcom“
povedal kráľ a viac sa už neobrátil o radu na predošlých radcov.

The story of three pennies


There was once a poor man. One day he has been seen by the king while ditching by the road. He was asked about how much he receives for his work.
" Three pennies every day , Your Highness " - said the poor man .
"How can you live with such a little reward?? "
King wondered.
" I only keep one for living because the first I return , I loan the second and the last remains my only one ."
The king did not understand it and ask the poor man for an explanation. He explained it as follows :
" One penny I return to my old father who is destroyed by poverty , one I loan to my little son to be returned to me when I grow old and the third I use for living ."
The King felt badly for the poor man, he gave him a hand full of gold ducats and asked him not to reveal what he just said to anyone but his face.
The king had twelve advicers in the castle, to whom nothing was ever good enought and still demanded more salary .
" Well , if you solve a riddle and tell me why the poor man returnes one of three earned pennies back, loans the second and only keeps the third to live , than you convince me of your wisdom and I will increase your sallary " .
Advicers could not solve the riddle so they went to seek for the poor man.
He , however, did not want to reveal the secret  because he promised to the king to do so just to his face.
Advisers urged him to revealed the secret , but they could not bring him to the king , because it would became apparent how they solved the riddle.
Poor and good-hearted man did not want to tell the secret until he saw ducat with the portrait of the king.
It seemed strange to the king that his advicers solved the riddle, he  summoned the poor man and accused him of having failed in keeping secret .
" I've kept my secret, but when I saw your face on ducats I knew I can tell it ".
" You are a very wise man , and from now on you'll be my advisor " - said the king  and he never asked for advice from the previous advisers.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky