VRBOV - Miestna akčná skupina - Občianské združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

VRBOV

OBCE

Starosta: Mgr. Tatiana Faltinová
Adresa: Obecný úrad Vrbov
204
059 72 Vrbov
Telefón: 052/468 17 32
Web: http://www.obecvrbov.sk/

Prešovský kraj
, KežmarokSúčasťou malebného Spiša je aj obec Vrbov, učupená v doline v blízkosti Vysokých Tatier a Levočského pohoria na križovatke ciest spájajúcich Spišskú Novú Ves, resp. Levoču, s Kežmarkom a Starou Ľubovňou, ako aj s Vysokými Tatrami cez Huncovce. Vyznačuje sa síce drsným tatranským podnebím, ale je to čarovná podtatranská dedinka, krásna svojimi vzácnymi kultúrnymi pamiatkami a mnohými prejavmi výtvarného umenia. Začiatky obce Vrbov s pôvodne slovenským obyvateľstvom sa datujú od roku 1251-už vtedy to bola obec pomerne veľkého významu. Treba zdôrazniť umelecké, architektonické a kultúrne hodnoty, ktoré boli vytvorené od počiatku existencie tejto obce, a poukázať pritom na plný a tvorivý život tunajších občanov. Navŕtanými geotermálnymi vrtmi s teplotou vody
56 °C a 59 °C, ktoré sú vo vlastníctve obce, sme získali meno nielen na Slovensku a v Čechách, ale aj v blízkom Poľsku, v Maďarsku a v Nemecku. Obecné zastupiteľstvo má záujem na efektívnom využívaní tejto vody po celých dvanásť mesiacov, a preto sa vo Vrbove podporuje rozvoj cestovného ruchu, ktorý by mal v konečnom dôsledku priniesť našim občanom prosperitu a ďalší rozvoj a rozkvet celej obce.
Južne od sídla obce sa nachádzajú vodné plochy rybníkov. Ich estetické a rekreačné pôsobenie je minimálne, majú len hospodársky význam - chov rýb. V širšom krajinnom zázemí je nutné spomenúť Východné Tatry, ktoré okrem zaujímavej optickej kulisy, ktorú poskytujú obci, majú aj veľký význam pre rekreačný areál.

Vybavenosť

•   Predajňa potravinárskeho tovaru
•   Pohostinské odbytové stredisko
•   Predajňa nepotravinárskeho tovaru
•   Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel
•   Samostatné ambulancie praktického lekára pre dospelých
•   Penzión *** až *
•   Ostatné hromadné ubytovacie zariadenia
•   Kemping
•   Pošta
•   Knižnica
•   Káblová televízia
•   Kúpalisko umelé alebo prírodné
•   Futbalové ihrisko
•   Verejný vodovod
•   Rozvodná sieť plynu
•   Materská škola
•   Základná škola


Demografia

•   Počet obyvateľov k 31.12.2011 spolu 1390 (muži 684, ženy 630)

Z histórie


Obec Vrbov, ako je známe, sa prvýkrát písomne spomína v roku 1251. Tak ako pre celý Spiš, aj pre priestor v okolí Vrbova platí všeobecný poznatok, že táto časť Slovenska pod Tatrami bola už od staršej doby kamennej až po stredovek nepretržite osídlená. Už od konca minulého stor. najviac pozornosti vzbudzovala poloha Hrad - Burg, ktorá je juhovýchodne od obce, neďaleko dôležitej stredovekej cesty. V polohe Vysoký výhon sa našli pamiatky po rozrušených príbytkoch s ohniskami a v ich blízkosti sa koncentrovali najmä črepy z hlinených nádob z neolitu - mladšej doby kamennej(okolo 4000 rokov pred Kr.), ale aj črepy zo slovanských hrncov z 9.-10. stor. po Kr. Juhovýchodne od obce v polohe Dubový chrbát na pravom brehu Horného potoka na ploche okolo 3000 m2 sa nachádza sídlisko z mladšej doby rímskej(3. a 4. stor. po Kr.). V zárezoch poľných ciest sa v piatich polohách zistili porušené praveké zemnicové príbytky. Pri jednom sa našla železná troska, ktorá nás vedie k predpokladu, že v tejto polohe sa v dobe rímskej tavila železná ruda. Predpokladáme, že najstaršie jadro stredovekej obce, teda obce pred 13. stor., bolo juhovýchodne od rímsko-katolického farského kostola sv. Serváca. Slovenská veľkomoravská a poveľkomoravská dedina v listinách pomenovaná ako Werbew(spomínané v listine Bela IV), bola práve niekde v tejto polohe. Pravekí obyvatelia už takmer pred 7000. rokmi začali kultivovať pôdu a zasiali do nej prvé zrnká obilia.
Nedá sa presne povedať, či sa Nemci usadili v samotnej obci a ju len dosídlili, alebo, čo je pravdepodobnejšie, si tesne pri nej založili samostatnú Menhardovú Dedinu-Villa Menhardi, ktorá so starým Vrbovom splynula okolo roku 1260. Menhard bol akiste šoltýsom, čiže človekom, ktorý sem priviedol osadníkov a založil nemeckú dedinu. Proces splývania sa určite veľmi urýchlil po roku 1271, keď spišskí Nemci dostali veľké privilégium. Vidieť to aj z toho, že v potvrdení tohto veľkého privilégia v roku 1317 sa Vrbov spomína ako "Villa Meynhardi quea Virbo appelatur"- Meynhardova Dedina, ktorá sa nazýva Vrbov. Uvedené privilégium premenilo Vrbov na slobodné mestečko. Občania si každoročne mohli voliť richtára a mestskú radu, ktorí vykonávali aj nižšie súdnictvo. K významným výsadám spišských miest patrilo aj právo voľby farára. Farári si vytvorili združenie, ktoré sa nazývalo Bratstvo XXIV kráľovských farárov. Vrbovský farár bol významným členom tohto bratstva.

Pamiatky


Kostol sv. Serváca

Kostol je najvýznamnejšou a najvzácnejšou umelecko-historickou pamiatkou Vrbova. Postavili ho na návrší pozdĺž severnej strany námestia. Kostol má výnimočné patrocínium s nezvyčajnou výpovednou hodnotou, jediné doposiaľ na Slovensku zaistené. (Jediný kostol na Slovensku, ktorý má za patróna sv. Serváca) Sv. Servác bol biskupom v Tongerne(Belgicko). Legenda o svätcovi hovorí, že ho búrlivé premeny a nájazdy Hunov z mesta vypudili do Maastrichtu(Holandsko), kde zomrel roku 384. Hrob sv. Serváca je v maastrichtskej katedrále, zasvätenej jeho pamiatke. Jeho hrob patrí k najvýznamnejším stredovekým kultovým miestam Európy. Sv. Serváca v stredoveku zobrazovali ako biskupa s berlou v jednej a kľúčom v druhej ruke. Kľúč mu podľa legendy daroval sv. Peter.
Ale kľúč skutočne našli v jeho hrobe pri jeho objavení v roku 726. Na vrbovskej neskorogotickej bronzovej krstiteľnici z roku 1484 je štyri razy odtlačená pečať Vrbova zo 14. stor. s týmto zobrazením svätca. Rovnako ho zobrazuje pečatidlo zo 16. stor. a pečate mesta Vrbov do začiatku 20. stor. Posledná pečať s jeho postavou pochádzala z roku 1906. Sv. Servác je patrónom zámočníkov a stolárov. Patrí spolu so sv. Pankrácom a sv. Bonifácom k tzv. ľadovým svätým. Obyvatelia Vrbova mu zasvätili svoj kostol v roku 1222, ktorý sa pokladá za najstarší na Spiši.

Evanjelický kostol

Dňa 3. júla 1783 získali vrbovskí evanjelici povolenie postaviť kostol v blízkosti námestia. Vystavili ho za 9 mesiacov a dňa 27. nov. 1784 vysvätili. Kostol je vysoká jednoloďová sieňová stavba so štítovým priečelím. Súčastný oltár postavil roku 1884 vrbovský stolársky majster Ján Maurer ako edikulovú novoklasicistickú architektúru s dvoma stĺpmi s kompozitnými hlavicami na každej strane. Medzi stĺpmi je polkruhovo ukončený obraz Kristus na Olivovej hore, ktorý roku 1884 namaľoval Ladislav Mednyánszky. Kazateľnicu vyhotovil roku 1884 vrbovský majster Ľudovít Maurer. Organ s mramorovaním a rokokovou výzdobou pochádza z rokov 1780-1785. Bohoslužobné nádoby a cenné predmety ako kalichy, portréty, svietniky, vázy, lustre a iné odcudzili z kostola medzi 5. a 9. okt. 1992.

Zvonica renesančná
z roku 1644

Socha Immaculaty

Na námestí vedľa zvonice a starej školy stojí podobne ako v ďalších dvanástich spišských mestách mariánsky stĺp, orientovaný juhovýchodne do námestia. Na 4-hrannej vyvýšenej podnoži, ohradenej hranatými travertínovými stĺpikmi a železnou mrežou z roku 1867, stojí barokový pieskovcový stĺp so sochou Nepoškvrneného Počatia. Sokel s pätkou a rímsami je na bočných stranách poprehýbaný. Na ňom stojí štíhly, hladký, asi 3,5 m vysoký stĺp s Immaculaty na zemeguli, prišľapávajúcej hlavu hadovi. Panna Mária má naberaný, lineárne členitý odev. Okolo hlavy bola pôvodne zlátená kovová obruč s lúčmi svätožiary a dvanástimi hviezdičkami. Figúra Panny Márie preukazuje rovnaké znaky ako práca toho istého sochára na stĺpe Panny Márie vo Veľkej. Stĺp vo Vrbove postavili v 20. rokoch 18. stor. Za vrbovského farára Karola Patzovského (1822-1835) ho obnovovali: v tomto období stavali k soche zapálený lampáš a usporadúvali pobožnosti. Obnova sochy stála 80. zlatých. K ďalšej oprave došlo roku 1867, keď vytesali do podstavca nápis: RENOVATA ANNO DOMINI 1867, z druhej strany AVE. V roku 1996 opravili ohradu. Pôvodnú sochu nahradí kópia, originál sa uloží v múzeu.

Aktivity

Rybárčenie, rybolov

Hneď vedľa termálneho kúpaliska vo Vrbove nájdete tri rybníky. Na rybolov je však určený len jeden, ten, ktorý s kúpaliskom susedí. Tento lovný rybník má rozlohu 13,5 ha, ako na svojej stránke píše majiteľ, záujemcovia o lov rýb
si môžu zakúpiť celodenné alebo týždenné povolenie na rybolov.
Počas letnej sezóny nájdete rybárov na každom jednom
brehu, mimo sezóny ich je tam len zopár.

Cyklotrasy

Cyklotrasa najkratšia: k tretiemu Vrbovskému rybníku
Začiatok: Vrbov, cieľ: Tretí Vrbovský rybník a späť, trvanie: cca 00:40, náročnosť 2/10

Cyklotrasa stredne dlhá: z Vrbova ku Kežmarskému rybníku
Dĺžka trasy: cca 11km,  trvanie: cca 1:00 Hod pohodlným tempom, náročnosť: 3/10

Cyklotrasa najdlhšia: z Vrbova do Vlkovej, následne k tretiemu Vrbovskému rybníku
Dĺžka trasy: cca 18km, trvanie: cca 2:00hod stredným tempom, náročnosť: 7/10

Termálne kúpalisko Vrbov

Základné informácie:
nadmorská výška 662 m n.m.
celoročná prevádzka  
teplota vody: plavecké bazény min. teplota 27 °C max. teplota 38 °C
kontrolované Úradom pre verejné zdravotníctvo  
Vhodnosť/vlastnosti
bezbariérový prístup  
Vhodné pre: neplavcov, deti, mladých, seniorov, rodiny
Termálne kúpalisko sa nachádza neďaleko obce Vrbov, 7 km južne od Kežmarku, v prekrásnom prostredí Vysokých Tatier. V areáli kúpaliska sa nachádza sedem bazénov s termálnou vodou, u ktorej sa prejavili liečivé účinky na pohybové ústrojenstvo, reumatizmus, obličky, srdcové a astmatické ochorenia, poinfarktové stavy. O tejto vode vhodnej i na pitie sa dokonca hovorí, že je to najliečivejšia voda v strednej Európe. Teplota vody termálneho vrtu je 56 stupňov Celzia, v bazénoch má voda 25-38 C.
Na kúpalisku je tiež koliba a viacero bufetov s občerstvením, ubytovanie v chatkách, stanoch a v prívesoch nájdete v autokempigu, v ktorom je možné si zakúpiť povolenie na rybolov v športovom rybníku vo Vrbove.

, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:


Predpoveď počasia

Počasie Kežmarok - Svieti.com
Mas Spiš

Vytvorte si svoju vizitku

Optimalizace pro vyhledávače
Kontakt na administrátora
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky